KATECHIZM

 

O PANU BOGU

1.   Kto to jest Pan Bóg?

-  Pan Bóg jest to Duch najdoskonalszy, Stworzyciel nieba i ziemi,
i Ojciec nasz najlepszy.

2.  Dlaczego Pana Boga nazywamy Duchem?

-  Pana Boga nazywamy Duchem, bo nie ma ciała.

3.  Jak nazywamy Boga w trzech Osobach?

-  Boga w trzech Osobach nazywamy Trójcą Przenajświętszą.

4.  Czy Pan Bóg zawsze był i zawsze będzie?

-  Pan Bóg był zawsze, jest i będzie zawsze, i dlatego Pana Boga
nazywamy wiecznym.

5.  Gdzie jest Pan Bóg?

-  Pan Bóg jest w niebie, na ziemi i na każdym miejscu.

6.  Dlaczego Pana Boga nazywamy wszechwiedzącym?

-  Bo Pan Bóg wszystko wie i zna nawet nasze myśli i chęci.

7.  Dlaczego Pana Boga nazywamy Stworzycielem?

-  Pana Boga nazywamy Stworzycielem, bo uczynił wszystkie rzeczy
z niczego.

8.  Dlaczego Pana Boga nazywamy Ojcem najlepszym?

-  Pana Boga nazywamy Ojcem najlepszym, bo kocha wszystkich ludzi
jako swoje dzieci i troszczy się o wszystkie stworzenia swoje.

9.  Dlaczego Pana Boga nazywamy sprawiedliwym?

-   Bo Pan Bóg za dobre nagradza, a za złe karze.
10. Dlaczego Pana Boga nazywamy miłosiernym?

-   Bo Pan Bóg chętnie przebacza, gdy żałujemy za grzechy.

 

O ANIOŁACH

11.  Kto to są Aniołowie?

-  Aniołowie są to duchy, które mają rozum i wolną wolę, lecz nie
mają ciała.

12.  Na co Pan Bóg stworzył Aniołów?

-  Pan Bóg stworzył Aniołów, aby Pana Boga chwalili, ludziom do
zbawienia pomagali i cieszyli się szczęściem w niebie.

13.  Jak nazywamy Aniołów, którzy nam pomagają?

-  Aniołów, którzy nam pomagają, nazywamy Aniołami Stróżami.

14.  Czy wszyscy Aniołowie zostali posłuszni Panu Bogu?

-  Niektórzy Aniołowie zbuntowali się i nie chcieli służyć Panu
Bogu.

15.  Jak Pan Bóg ukarał zbuntowanych Aniołów?

-  Zbuntowanych Aniołów strącił Pan Bóg do piekła, gdzie nie mogą
oglądać Go i cierpią wieczne męki.

16.  Jak nazywamy zbuntowanych Aniołów?

-  Zbuntowanych Aniołów nazywamy szatanami, złymi duchami, albo
diabłami.

17.  Co czynią złe duchy?

-  Złe duchy kuszą ludzi, aby nie słuchali Pana Boga.

 

O CZŁOWIEKU

18.  Skąd się wziął człowiek?

-  Człowieka stworzył Pan Bóg.

19.  Kto to jest człowiek?

-  Człowiek jest to stworzenie Boże, które posiada ciało i duszę
nieśmiertelną.

20.   Do kogo jest podobna dusza ludzka?

-  Dusza ludzka podobna jest do Pana Boga, bo jest duchem, ma
rozum i wolną wolę i nigdy nie umiera.

21.   Na co Pan Bóg stworzył człowieka?

-  Pan Bóg stworzył człowieka, aby człowiek Pana Boga kochał, pełnił
Jego wolę, a po śmierci był z Nim w niebie.

22.   Dlaczego pierwsi ludzie byli szczęśliwi?

-  Pierwsi ludzie byli bardzo szczęśliwi,  bo byli miłymi dziećmi
Bożymi, pracowali lekko i przyjemnie, nie chorowali i mieli nie
umierać.

23.   Z czego najbardziej cieszyli się pierwsi ludzie?

-  Cieszyli się najbardziej z tego, że w duszy mieli łaskę uświę­
cającą.

24.   Co sprawia w duszy łaska uświęcająca?

-  Łaska uświęcająca czyni duszę piękną i miłą Bogu, łączy nas z Panem
Jezusem i daje prawo do nieba.

 

O GRZECHU PIERWORODNYM

25.   Czego wymagał Pan Bóg od pierwszych ludzi?

-  Pan Bóg wymagał, aby pierwsi ludzie kochali Go i byli Mu
posłuszni.

26.   Czy pierwsi ludzie byli posłuszni Panu Bogu?

-  Pierwsi ludzie nie byli posłuszni Panu Bogu. Diabeł namówił ich do
nieposłuszeństwa.

27.   Jak się nazywa nieposłuszeństwo pierwszych ludzi?

-  Nieposłuszeństwo pierwszych ludzi nazywamy grzechem pierwo­
rodnym.

28.   Jak Pan Bóg ukarał pierwszych ludzi za ich grzech?

-  Pan Bóg pozbawił ich łaski uświęcającej, prawa do nieba i przestali
być dziećmi Bożymi; Pan Bóg zapowiedział, że za karę będą musieli
ciężko pracować, chorować i umierać, i usunął ich z raju.

29.   Czy te kary dotknęły tylko pierwszych ludzi?

-  Kary te spadły na wszystkich ludzi, czyli wszyscy ludzie rodzą się
z grzechem pierworodnym.

30.   Kto był wolny od grzechu pierworodnego?

-  Od grzechu pierworodnego była wolna tylko Najświętsza Panna,
dlatego nazywamy Ją Niepokalanie Poczętą.

 

O RZECZACH OSTATECZNYCH

31.  Co to jest śmierć?

-  Śmierć jest to rozłączenie się duszy i ciała.

32.  Co się dzieje z duszą po śmierci człowieka?

-   Po śmierci człowieka dusza staje na sąd Boży.
33. Dokąd idzie dusza po sądzie?

-  Po sądzie Bożym czeka duszę nagroda w niebie, albo oczyszczenie
w czyśćcu, albo wieczna kara w piekle.

34. Jaka jest nagroda w niebie?

-  Dusze w niebie są szczęśliwe, bo oglądają Pana Boga, są ra­
zem z Panem Jezusem,  Najświętszą  Maryją Panną,  Świętymi
i Aniołami.

35. Jaką karę ponoszą potępieni w piekle?

-  Potępieni w piekle nie oglądają Pana Boga i cierpią wieczne męki.
36. Co się dzieje z duszą w czyśćcu?

-  Dusza w czyśćcu przez jakiś czas cierpi dotkliwe męki, a potem
idzie do nieba.

37. Kiedy i ciało otrzyma nagrodę, albo karę wieczną?

-  Na końcu świata wszyscy ludzie zmartwychwstaną na Sąd Osta­
teczny. Wtedy również ciało człowieka otrzyma nagrodę albo karę
wieczną.

 

Q PRZYKAZANIACH BOŻYCH

38.  Co Pan Bóg uczynił, aby ludzie wiedzieli, jak mają postępować?

-  Pan Bóg dał ludziom przykazania. Jest ich dziesięć.

39.  Które jest pierwsze przykazanie Boże?

-  Nie będziesz miał bogów cudzych przede Mną.

40.  Kiedy zachowujemy pierwsze przykazanie Boże?

-  Pierwsze przykazanie Boże zachowujemy, gdy:

1.  wierzymy w Pana Boga i we wszystko, co Pan Bóg objawił,

2.  modlimy się często rozmawiamy z Panem Bogiem,

3.  oddajemy Mu cześć.

41.  Które jest drugie przykazanie Boże?

-  Nie będziesz brał Imienia Pana Boga swego nadaremno.

42.   Kiedy zachowujemy drugie przykazanie Boże?

-  Drugie przykazanie Boże zachowujemy, gdy: 1. szanujemy Imię
Boże i imiona Świętych, 2. szanujemy miejsca i rzeczy poświęcone,
3. szanujemy osoby poświęcone Panu Bogu, 4. poważnie zacho­
wujemy się w kościele.

43.  Które jest trzecie przykazanie Boże?

-  Pamiętaj, abyś dzień święty święcił.

44.   Kiedy zachowujemy trzecie przykazanie Boże?

Trzecie przykazanie Boże zachowujemy, gdy:

1. przeznaczamy niedziele i święta na oddanie czci Bogu,

2. na uczestniczenie we Mszy świętej,

3. na odpoczynek i pełnienie dobrych uczynków.

45.  Które jest czwarte przykazanie Boże?

-  Czcij ojca swego i matkę swoją.

46.   Kiedy zachowujemy czwarte przykazanie Boże?

-  Czwarte przykazanie Boże zachowujemy, gdy: 1. szanujemy, ko­
chamy i słuchamy swoich  rodziców, 2. szanujemy opiekunów
i przełożonych, 3. kochamy i modlimy się za swoją Ojczyznę.

47.  Które jest piąte przykazanie Boże?

-  Nie zabijaj.

48.   Kiedy zachowujemy piąte przykazanie Boże?

-  Piąte przykazanie Boże zachowujemy, gdy:  1. szanujemy życie
i zdrowie własne,  2. szanujemy życie i zdrowie innych ludzi,
3. opiekujemy się zwierzętami i ptakami.

49.  Które jest szóste i dziewiąte przykazanie Boże?

-  Szóste przykazanie: Nie cudzołóż,

Dziewiąte przykazanie: Nie pożądaj żony bliźniego swego.

50.   Kiedy zachowujemy szóste i dziewiąte przykazanie Boże?

-  Przykazanie szóste i dziewiąte zachowujemy, gdy: l. zachowujemy
się skromnie i wstydliwie, 2. mamy czyste myśli i słowa, 3. unikamy
okazji do powstawania nieczystych myśli i bezwstydnego zacho­
wania się.

51.   Które jest siódme i dziesiąte przykazanie Boże?

-  Siódme przykazanie: Nie kradnij. Dziesiąte przykazanie: Nie pożą­
daj żadnej rzeczy, która jego jest (bliźniego swego).

52.   Kiedy zachowujemy siódme i dziesiąte przykazanie Boże?

-  Siódme i dziesiąte przykazanie Boże zachowujemy, gdy: 

1. nie bierzemy cudzych rzeczy bez pozwolenia właściciela,

2. szanujemy cudze i własne rzeczy,

3. szanujemy rzeczy społeczne,

4. oddajemy rzeczy znalezione lub pożyczone,

5. szanujemy pracę ludzi.

53.  Które jest ósme przykazanie Boże?

-  Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu.

54.  Kiedy zachowujemy ósme przykazanie Boże?

-  Ósme przykazanie zachowujemy, gdy: l. mówimy prawdę,

2. mówimy dobrze o innych ludziach,  3. nie pozwalamy innym

mówić źle o bliźnich.

55.  Które są najważniejsze przykazania Boże?

-  Najważniejszymi przykazaniami Bożymi są przykazania miłości,

1.  Będziesz miłował Pana Boga swego z całego serca swego, z całej
duszy swojej i ze wszystkich sił swoich,

2.  a bliźniego swego jak siebie samego.

 

O PRZYKAZANIACH KOŚCIELNYCH

56.  Jakie są jeszcze przykazania, które każdy katolik zachowywać
powinien?

-  Przykazania kościelne.

57.  Kto Kościołowi dał władzę ustanawiania przykazań?

-  Sam Pan Jezus.

58.  Ile jest przykazań kościelnych?

-  Przykazań kościelnych jest pięć:

1.  Ustanowione przez Kościół dni święte święcić,

2.  W niedzielę i święta we Mszy świętej nabożnie uczestniczyć,

3.  Posty nakazane zachowywać,

4.  Przynajmniej raz w roku spowiadać się i w czasie wielkanocnym
Komunię świętą przyjmować,

5.  W czasach zakazanych zabaw hucznych nie urządzać.

 

O GRZECHU

59.  Co to jest grzech?

-  Grzech jest to świadome i dobrowolne przekroczenie przykazań
Bożych lub kościelnych.

60.  Czy wszystkie grzechy są jednakowe?

-  Nie wszystkie grzechy są jednakowe; jedne są ciężkie, czyli śmier­
telne, inne są lekkie, czyli powszednie.

61.  Kiedy człowiek popełnia grzech ciężki?

-  Gdy świadomie i dobrowolnie nie zachowuje przykazań w ważnej
rzeczy.

62.  Jakie są skutki grzechu śmiertelnego?

-  Przez grzech śmiertelny człowiek obraża Pana Boga, zrywa z Nim
przyjaźń, krzywdzi braci, pozbawia się łaski uświęcającej i prawa do
nieba, zasługuje na kary tu na ziemi i potępienie wieczne.

 

O PANU JEZUSIE

63.  Kim jest Jezus Chrystus?

-  Jezus Chrystus jest Synem Bożym, który stał się człowiekiem dla
naszego zbawienia.

64.  W jaki sposób zbawił nas Pan Jezus?

-  Pan Jezus zbawił nas przez mękę i śmierć swoją na krzyżu.

65.  Kto jest Ojcem Pana Jezusa?

-  Ojcem Pana Jezusa jest Bóg Ojciec.

66.  Kto jest Matką Pana Jezusa?

-  Matką Pana Jezusa jest Najświętsza Maryja Panna.

67.  Kim był święty Józef?

-  Święty Józef był opiekunem Pana Jezusa.

68.  Dlaczego Matka Boża nazywa się Najświętsza?

-  Matka Boża nazywa się Najświętsza, bo nie miała żadnego grzechu
i była pełna łaski Bożej.

69.  Dlaczego Matkę Bożą nazywamy Niepokalanie Poczętą?

-  Matka Boża nazywa się Niepokalanie Poczęta, bo wolna była od
grzechu pierworodnego.

 

O ŁASCE BOŻEJ

70.  Czego potrzebuje człowiek, aby mógł osiągnąć niebo?

-  Człowiek, aby mógł osiągnąć niebo, potrzebuje pomocy łaski Bożej.

71.   Kto wysłużył nam łaskę Bożą?

-  Łaskę Bożą wysłużył nam Zbawiciel świata, Jezus Chrystus.

72.   Jakie są rodzaje łaski Bożej?

-  Łaska Boża jest uświęcająca i uczynkowa.

73.   Co to jest łaska uświęcająca?

-  Łaska uświęcająca jest to dar Boży, który daje nam życie nad­
przyrodzone, czyni nas dziećmi Bożymi i daje prawo do nieba.

74.   Kiedy po raz pierwszy otrzymujemy łaskę uświęcającą?

-  Po   raz  pierwszy   otrzymujemy  łaskę  uświęcającą   na   Chrzcie
świętym.

75.   Kiedy traci człowiek łaskę uświęcającą?

-  Łaskę uświęcającą traci człowiek, gdy popełni grzech ciężki.

76.   Przez co możemy odzyskać utraconą łaskę uświęcającą?

-  Utraconą łaskę uświęcającą możemy odzyskać przez Sakrament
Pokuty.

77.   Co to jest łaska uczynkowa?

-  Łaska uczynkowa jest to pomoc Boża do spełniania dobrych
uczynków, potrzebnych do zbawienia.

 

O SAKRAMENTACH ŚWIĘTYCH

78.   Co to jest Sakrament?

-  Sakrament jesto to znak widzialny, który z ustanowienia Pana
Jezusa daje nam życie Boże.

79.   Co sprawiają Sakramenty święte w nas?

-  Przez Sakramenty święte Pan Jezus łączy się z nami, udziela nam
życia Bożego i daje swoje łaski.

80.   Ile jest Sakramentów świętych?

-  Sakramentów świętych jest siedem:

l - Chrzest, 2 - Bierzmowanie, 3 - Eucharystia czyli Najświętszy Sakrament,

4 - Pokuta, 5 - Namaszczenie Chorych, 6 - Kapłaństwo, 7 - Małżeństwo.

81.   Które Sakramenty tylko raz w życiu można przyjmować?

-  Chrzest, Bierzmowanie i Kapłaństwo.

 

O CHRZCIE ŚWIĘTYM

82.  Co to jest Chrzest święty?

-  Chrzest święty jest to pierwszy i najpotrzebniejszy Sakrament,
w którym Pan Jezus uwalnia nas od grzechu pierworodnego i innych
grzechów, jednoczy nas ze sobą, daje nam życie Boże i włącza nas do
Kościoła świętego.

83.  Kto może chrzcić?

-  Chrztu świętego udziela zazwyczaj kapłan, a w nagłym wypadku
może udzielić każdy człowiek.

84.  W jaki sposób udziela się Chrztu świętego?

-  Chrztu świętego udziela się w ten sposób: polewa się główkę dziecka
wodą i jednocześnie wymawia się słowa ...ja ciebie chrzczę w Imię
Ojca i Syna, i Ducha Świętego".

 

O SAKRAMENCIE POKUTY

85.  Co to jest Pokuta?

-  Pokuta jest to Sakrament, w którym kapłan w zastępstwie Pana
Jezusa odpuszcza nam grzechy.

86.  Jakie warunki trzeba wypełnić, aby przyjąć Sakrament Pokuty
godnie i z pożytkiem dla duszy?

-  Żeby Pan Jezus odpuścił nam grzechy w Sakramencie Pokuty,
trzeba: l. zrobić rachunek sumienia, 2. żałować za grzechy, 3. mocno
postanowić poprawę, 4. szczerze się wyspowiadać, 5. zadośćuczynić
(wynagrodzić) Panu Bogu i ludziom.

87.   Co to jest rachunek sumienia?

-  Rachunek sumienia jest to przypomnienie sobie swoich grzechów.

88.   Co to jest żal za grzechy?

-  Żal za grzechy jest to smutek z powodu popełnionych grzechów.
Trzeba żałować za grzechy, bośmy przez grzechy obrazili Pana
Boga.

89.   Co trzeba uczynić po obudzeniu żalu za grzechy?

-  Po przeproszeniu Pana Boga za grzechy trzeba mocno postanowić
więcej nie grzeszyć i unikać okazji do grzechu.

90.  Co to jest spowiedź?

-  Spowiedź jest to wyznanie wszystkich swoich grzechów przed ka­
płanem dla otrzymania rozgrzeszenia.

91.  Jaka powinna być spowiedź?

-  Spowiedź powinna być szczera i całkowita, to znaczy, że na
spowiedzi trzeba wyznać wszystkie swoje grzechy.

92.  Co się dzieje w duszy przez spowiedź dobrze odbytą?

W spowiedzi dobrze odbytej Pan Jezus odpuszcza grzechy i karę wieczną,

przywraca łaskę uświęcającą i daje łaski uczynkowe do zachowania przykazań.

93.  Co to jest zadośćuczynienie?

-  Zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźniemu jest to wypełnienie wy­
znaczonej przez kapłana pokuty oraz wynagrodzenie krzywd wy­
rządzonych ludziom.

 

O SAKRAMENCIE EUCHARYSTII

94.  Co to jest Sakrament Eucharystii czyli Najświętszy Sakrament?

-  Najświętszy Sakrament jest to prawdziwe Ciało i prawdziwa Krew
Pana Jezusa pod postaciami chleba i wina.

95.  Kto jest w Najświętszym Sakramencie?

-  W Najświętszym Sakramencie jest Pan Jezus żywy jako  Bóg
i Człowiek.

96.  Jakie Sakramenty święte ustanowił Pan Jezus na Ostatniej Wie­
czerzy?

-  Na Ostatniej Wieczerzy Pan Jezus ustanowił Najświętszy Sakrament
czyli Sakrament Eucharystii i Sakrament Kapłaństwa.

97.   Co czyni Pan Jezus w ofierze Mszy świętej?

-  We Mszy świętej Pan Jezus ofiaruje się za nas i z nami Ojcu
Niebieskiemu i karmi nas swoim Ciałem.

98.   Co to jest Msza święta?

-  Msza święta jest powtórzeniem w sposób niekrwawy Ofiary Pana
Jezusa na krzyżu.

99.   Co to jest Komunia święta?

-  Przyjmowanie Najświętszego Sakramentu, czyli pożywanie Ciała i Krwi
Pana Jezusa pod postaciami chleba i wina, nazywamy Komunią
świętą. We Mszy świętej kapłan i wierni przyjmują Komunię świętą.

100.   Co sprawia w nas Komunia święta?

-  Komunia święta jednoczy nas z Panem Jezusem i z ludźmi w jedną
rodzinę dzieci Bożych, wzmacnia miłość, pomnaża laskę uświęcającą
i daje łaski uczynkowe.

101.   Kto może przyjmować Komunię świętą?

-  Każdy, kto chce zjednoczyć się z Panem Jezusem i nie ma na duszy
grzechu śmiertelnego.

 

O INNYCH SAKRAMENTACH ŚWIĘTYCH

102.   Co to jest Bierzmowanie?

-   Bierzmowanie jest to Sakrament, w którym Duch Święty rozpala
w duszy miłość i daje swoje dary, umacnia chrześcijanina, aby wiarę
swoją wyznawał, bronił jej i według niej żył.

-   Bierzmowanie czyni nas w pełni członkami Kościoła.

103.   Co to jest Sakrament Namaszczenia Chorych?

-  Namaszczenie Chorych jest to Sakrament, w którym Pan Jezus
włącza cierpienia chorego w swoją Mękę, odpuszcza grzechy,
udziela szczególne łaski. Sakrament Chorych niekiedy przynosi
ulgę w cierpieniach, a nawet przywraca zdrowie.

104.   Co to jest Kapłaństwo? (Sakrament Kapłaństwa)

-   Kapłaństwo jest to Sakrament, w którym Pan Jezus daje władzę
składania Ofiary Mszy świętej, udzielania Sakramentów świętych
i łaskę do godnego ich wykonywania.

-   Wszyscy wierni uczestniczą w kapłaństwie Chrystusowym.

105.   Co to jest Małżeństwo?

-  Małżeństwo jest to Sakrament, w którym dwoje chrześcijan stanu
wolnego zawiera ze sobą nierozerwalny związek i otrzymuje łaski do
wiernego wypełniania przyjętych obowiązków.

106.   Jakie są główne obowiązki stanu małżeńskiego?

1.  wychować dzieci i dbać o ich dobro doczesne i wieczne,

2.  żyć zgodnie aż do śmierci w miłości i wierności małżeńskiej,

3.  wspomagać się wzajemnie w dążeniu do szczęścia doczesnego
i wiecznego.

 

O KOŚCIELE ŚWIĘTYM

107.   Skąd wiemy o tym wszystkim, czego uczymy się o Panu Bogu?

-  Sam Pan Bóg objawił to ludziom.

108.   Komu polecił Pan Jezus nauczać tego, co Pan Bóg objawił
ludziom?

-  Pan Jezus polecił Apostołom i ich następcom nauczać ludzi tego, co
Pan Bóg objawił.

109.   Którego Apostoła wybrał Pan Jezus jako swego zastępcę?

-  Pan Jezus wybrał świętego Piotra jako swego zastępcę.

110.   Kto jest następcą świętego Piotra?

-  Następcą świętego Piotra jest biskup rzymski, czyli Papież, Ojciec
Święty.

111.   Kto jest następcą Apostołów?

-  Następcami Apostołów są biskupi?

112.   Kto pomaga biskupom w nauczaniu tego, co Pan Bóg objawił?

-  W nauczaniu tego, co Pan Jezus objawił, pomagają biskupom
kapłani, czyli księża.

113.   Kto stanowi Kościół święty?

-  Kościół święty stanowią: Papież, biskupi, kapłani i wierni. Wszyscy
ludzie odkupieni przez Chrystusa stanowią Lud Boży.

114.   Jakie są główne obowiązki katolika?

-  Główne obowiązki katolika są:

1.  wierzyć w to wszystko, co Pan Bóg objawił, a Kościół naucza,

2.  wypełniać przykazania Boże i kościelne,

3.  przyjmować Sakramenty święte,

4.  modlić się i pełnić dobre uczynki.

 

XI. SPOWIEDŹ ŚWIĘTA

1.  Po przygotowaniu się do Sakramentu Pokuty klęknij przy
konfesjonale i pozdrów kapłana: Niech będzie pochwalony Jezus
Chrystus. Kapłan odpowiada: Na wieki wieków. Amen.

2.  Uczyń znak krzyża mówiąc: W imię Ojca i Syna, i Ducha
Świętego. Amen.

3.  Wysłuchaj słów kapłana, który zachęci cię do ufności w miłosierdzie ­
Boże mówiąc np. Bóg niech będzie w twoim sercu, abyś skruszony
w duchu wyznał swoje grzechy. Odpowiedz: Amen.

4.  Teraz powiedz: Przystępuję pierwszy raz do spowiedzi świętej.
Następującymi grzechami obraziłem Pana Boga (tu wymień grzechy).
Więcej grzechów nie pamiętam. Za wszystkie grzechy bardzo żałuję,
postanawiam poprawę. Proszę o naukę, pokutę i rozgrzeszenie.

5.  Słuchaj teraz nauki kapłana i przyjmij wyznaczoną przez niego
pokutę. Wyraź swój żal za grzechy mówiąc: Boże, bądź miłościw mnie
grzesznemu.

6.  Kapłan z ręką wzniesioną nad tobą wypowie słowa rozgrzeszenia.
Słuchając tych słów pochyl się i gdy kapłan powie i ja odpuszczam tobie
grzechy w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego". Odpowiedz: Amen.

7.  Po udzieleniu ci rozgrzeszenia kapłan mówi np. Idź w pokoju
i głoś światu cudowne dzieła  Boga,  który cię zbawił.  Podziękuj
kapłanowi mówiąc: Bóg zapłać", i odejdź od konfesjonału.

 

 

Хостинг от uCoz