KORONKA

DO NAJDROŻSZEJ KRWI PANA JEZUSA

 

Na dużych paciorkach:

O Jezu, okryj Twoją Przenajdroższą Krwią cały świat! Obmyj, wszystek brud grzechowy i odnуw świat przez Du­cha Świętego.

 

Na małych paciorkach:

O mуj Jezu, przebaczenia i Miłosierdzia, przez zasługi Twej Najdroższej Krwi.

Wyjątki z obietnic Pana Jezusa danych przez S.M Chambon dla odmawiających Koron­kę do Najśw. Ran i Najdroższej Krwi."... przez Moje Rany udzielę wszystkiego, o co prosić Mnie będziecie... wszystkie wasze sprawy, nawet najmniejsze jeśli zanurzycie we Krwi Mojej nabiorą nieskończonej zasługi... Moc Moja jest w Moich Ranach... Rany Moje mają Moc nad Sercem Boga... posiadając Je, potężnym się. stajesz i masz więcej mocy ode Mnie, bo możesz rozbrajać Sprawiedliwość Moją... Gdy ofiarujesz Moje Święte Rany za grzesznikуw, nie zapomnij tego czynić i za dusze w czyśćcu... Ofiaruj twoje cierpienia w połączeniu z Moimi Boskimi Ranami i za dusze czyśćcowe... Kto za życia swego czcił Rany Pana Jezusa, korzystał z Ich zasług i ofiarował Ojcu Przedw. za dusze w czyśćcu, będzie miał przy swojej śmierci Najśw. Maryją Pannę i Aniołуw, a Pan Jezus Ukrzyżowany w całym blasku Swej Chwały przyjmie go i ukoronuje jego czoło niebieskim wieńcem Swej Chwały.

OFIAROWANIE  SIĘ  NAJDROŻSZEJ  KRWI JEZUSA CHRYSTUSA

Dzięki Ci, Panie Jezu Chryste, że stałeś się człowiekiem, aby przynieść na ziemię miłość Przedwiecznego Ojca. Dzięki Ci, Synu Boży, że przyjąłeś nasze ciało i krew, że stałeś się naszym Bratem i Przyjacielem. Dzięki Ci, Do­bry Pasterzu, że dałeś życie za owce swoje, aby Twoją Krwią obmyć do czysta i uświęcić tych wszystkich, ktуrzy przyjmuj ą T woj e Słowo i uczestniczą w Ofierze Pojedna­nia.

Ciebie, Panie, chwalimy i uwielbiamy ze wszystkimi Aniołami i Świętymi, ponieważ Twoją najdroższą Krwią zmazałeś winę ludzkości. Ciebie wysławiamy i czcimy, bo dzięki temu, że oddałeś swoje życie, odzyskaliśmy nadzie­ję; dzięki temu, że za nas umarłeś, śmierć stała się nam bramą zbawienia; ponieważ okazałeś nam miłosierdzie, możemy w jedności z Tobą stać się źrуdłem miłosierdzia i pojednania.

Chwalimy i wielbimy Cię, nasz Zbawicielu, bo przez chrzest i bierzmowanie włączyłeś nas w Twoje święte Ciało, Ko­ściуł. W Eucharystii wzmacniasz więź miłości i pokoju. W sakramencie pokuty leczysz rany naszego ziemskiego pielgrzymowania i odnawiasz życie łaski, kiedy je utraci­my. Ciebie, Jezu, wysławiamy i czcimy za Twoje Słowo i wszystkie Sakramenty, ktуre czynią nas żywymi członka­mi Kościoła. Dziękujemy Ci za tych, ktуrzy w Twoim za­stępstwie kierują owczarnią, ktуrą Ty nabyłeś Twoją wła­sną Krwią. Dziękujemy Ci, Panie, także za wszystkich lu­dzi, dzięki ktуrym uwierzyliśmy w Ciebie, dzięki za tych wszystkich, ktуrzy wprowadzili nas na drogę Twojej mi­łości.

Szczegуlnie chcemy Ci dzisiaj podziękować za to, że dzięki Twojej świętej Krwi znaleźliśmy sens życia, cierpienia i śmierci. Ponieważ Ty z miłości dla nas stałeś się czło­wiekiem, cierpiałeś i umarłeś na krzyżu, my także może­my przez nasze życie, cierpienie i umieranie okazać Bogu Ojcu i wszystkim naszym bliźnim prawdziwą miłość. Dlatego ofiarujemy się dzisiaj (na nowo) Twojej Najdroż­szej Krwi. Odnawiamy swoje przyrzeczenie chrztu św. i pra­gniemy bardziej świadomie, radośnie i z większą gotowo­ścią być członkami Twojego Mistycznego Ciała, ktуrym jest Kościуł. Naszym życiem chcemy "dopełniać to, cze­go brakuje cierpieniom Chrystusa", aby świat powrуcił do domu Ojca. Niech nasz czas będzie Twoim czasem; naszą radością niech będzie to, co Ciebie raduje; niech naszym cierpieniem uczestniczymy w Twojej zbawczej miłości. Z Tobą pragniemy oddać naszą krew i życie dla zbawienia wszystkich ludzi.

Panie, pozwуl nam wraz z Tobą być strumieniem miło­sierdzia, ktуre zwycięża strach i złe duchy, ktуre upadają­cym daje nowe siły, ktуre cierpiących pociesza i umacnia, szukaiącym wskazuje drogę, zagubionych prowadzi do nawrуcenia, poświęconym Bogu dodaje odwagi, trwa przy Umierających, a zmarłym, ktуrzy potrzebują oczyszczenia przychodzi z pomocą.

Panie Jezu Chryste, niech Twoja Najdroższa Krew uczyni nas wiernymi temu ofiarowaniu, ktуrego dzisiaj dokonu­jemy (odnawiamy). Uczyń nas gorliwymi w rozważaniu i oddawaniu czci tajemnicy Twojej Najdroższej Krwi, a na­sze życie niech będzie uwielbieniem Ojca, ktуry jest w nie­bie i pomaga ludziom do zbawienia.

 

Maryjo, Matko Najdroższej Krwi, mуdl się za nami!

Święty Kasprze, mуdl się za nami!

Święty Franciszku Ksawery, mуdl się za nami!

Błogosławiona Mario de Mattias, mуdl się za nami!

 

 

 

Хостинг от uCoz